Menu

Algemene voorwaarden

1. Definities

Opdrachtnemer: Qombo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24419301, met Btw-nummer NL0292.38.663.B01, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar Paul Kleingeld.
Opdrachtgever: Degene die zich schriftelijk jegens een organisatie of instantie verbindt tot het door Qombo (doen) verrichten van werkzaamheden als hierna gedefinieerd.
Qombo verricht werkzaamheden op het terrein onderzoek en ontwikkeling met behulp van infomatie- en communicatie technologie (ICT) en realiseert daarmee digitale producties zoals websites.
Website: een verzameling samenhangende webpagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video's, die opgeslagen kunnen worden op een of meerder webservers.
Website hosting: een dienst die particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website.
Technische website ondersteuning: het up-to-date houden van alle website software (de verzameling aan software onderdelen die bij elkaar zorgt voor het managen van de website) door het installeren van vernieuwde onderdelen van die software en het vervangen en verwijderen van verouderde onderdelen, het verlenen van praktische hulp en ondersteuning bij het beheer van de inhoud van de website.

2. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Qombo en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Qombo verplicht zich de werkzaamheden in het kader van de opdracht voor Opdrachtgever als genoemd in art. 2.1 rekening houdend met de specifieke kennis en vaardigheden die Qombo bezit naar beste weten en kunnen te zullen uitvoeren.
3. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Qombo ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
4. De overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW e.v. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat noch deze overeenkomst, noch de relatie die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de werkzaamheden door Qombo in het kader van deze overeenkomst of de opdracht een arbeidsovereenkomst inhoudt in de zin van artikel 7:610 BW e.v., noch beoogt in te houden, en tevens géén fictieve dienstbetrekking wordt beoogd in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd.
5. Qombo is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig en deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Qombo verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van Opdrachtgever. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Ook kan Opdrachtgever aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt. Indien nodig voor de werkzaamheden richt Qombo zich naar de werktijden bij Opdrachtgever.

3. Grondslag voor offertes

1. Offertes van Qombo zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2. Een offerte vervalt 14 dagen na de dag waarop de offerte door Qombo aan de Opdrachtgever is verstrekt, of op de vervaldatum die in de offerte is vermeld.

4. Duur en beëindiging website hosting

1. De overeenkomst voor het leveren van website hosting en technisch onderhoud wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
2. De overeenkomst kan na het verstrijken van de minimum termijn van twaalf maanden schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
3. Qombo kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Qombo niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, of daarmee in strijd handelt.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 heeft Qombo het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet, informatie verspreidt, die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of met de algemeen aanvaarde normen en waarden, en/of die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of informatie verspreidt die anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5. Opdrachtuitvoering

1. De Opdrachtgever garandeert dat informatie en documenten die Qombo nodig heeft, tijdig beschikbaar zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Dit geldt eveneens voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Qombo betrokken (zullen) zijn.
2. Qombo wordt door Opdrachtgever gevrijwaard van alle juridische claims in verband met door Opdrachtgever opgeslagen en/of gepubliceerde website data.

6. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

1. Qombo draagt volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van door hem verrichte projectwerkzaamheden.
2. Het staat Qombo daarbij vrij gebruik te maken van de diensten van derden voor uitvoering van delen van het werk, voor zover en zoals Qombo nodig en wenselijk oordeelt, en indien en voor zover dit niet uitdrukkelijk door de Opdrachtgever wordt uitgesloten. Een en ander zal geen consequentie hebben voor de begrote kosten van het project.
3. In geval van vervanging blijft Qombo jegens de Opdrachtgever onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
4. Indien derden op verzoek van Qombo worden ingeschakeld bij de verzameling en/of bewerking van projectgegevens, dan dient Qombo derden te binden aan het in artikel 12 bepaalde over vertrouwelijkheid van informatie en gegevens.

7. Tarieven en kosten van de opdracht

1. In het offertebedrag zijn, tenzij anders in de offerte vermeld, inbegrepen reiskosten, reistijd, secretariaatskosten en andere opdrachtgebonden kosten.
2. Werkzaamheden worden verricht tegen het jaarlijks, per 1 januari, vastgestelde uurtarief.

8. Betalingsvoorwaarden

1. In iedere offerte worden de betalingsvoorwaarden vastgelegd. In het algemeen worden werkzaamheden in termijnen gedeclareerd. Deze zijn bij website ontwikkeling als volgt:
Termijn 1    25%  vooraf;
Termijn 2    50%  halverwege;
Termijn 3    25% bij oplevering.
Voor website hosting en technische website ondersteuning wordt in jaarlijkse termijnen gedeclareerd; desgewenst kan in maandelijkse termijnen gedeclareerd worden.
2. Voor elke termijn wordt een factuur verstuurd. De betalingstermijn wordt in de offerte vermeld.
Het betreft hier fatale termijnen. Vanaf de verzuimdatum zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente. Bovendien komen alle met de incasso samenhangende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort door Qombo.

9. Wijziging van de opdracht en/of meerwerk

De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien een tussentijdse wijziging leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

10. Tussentijdse aanpassing of beëindiging van de opdracht

1. Indien één van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte, of overeenkomst zal overleg tussen partijen moeten plaatsvinden over eventuele tussentijdse aanpassing of beëindiging van de overeenkomst.
2. Wordt de overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever tussentijds beëindigd dan is Qombo gerechtigd het bedrag dat verschuldigd is voor de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid geheel of gedeeltelijk te vorderen van de Opdrachtgever.
3. Qombo kan van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooien van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Qombo behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud worden de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Eventuele extra kosten zullen hiervoor in rekening worden gebracht.

11. Eigendom

1. Een opdracht wordt afgesloten met de oplevering door Qombo aan Opdrachtgever van een advies, rapportage of andere productie. Naast schriftelijke stukken kunnen dit elektronische producties zijn als een via internet toegankelijke en werkzame website, een elektronisch vragenlijst-instrument en dergelijke. Onderdeel van deze producties kunnen zijn een verslag van werkzaamheden en de tekst van een gebruikshandleiding voor gebruikers van de productie.
Oplevering vindt plaats via de overdracht van producties in printvorm en/of als (set van) files en/of toegangsrechten tot het digitale depot hiervan. Producties als hier genoemd zijn eigendom van de Opdrachtgever.
2. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Alle rechten van intellectuele eigendom blijven berusten bij de partij die deze inbrengt bij de uitvoering van de overeenkomst. Qombo verstrekt hierbij aan Opdrachtgever een niet exclusief recht tot gebruik op hetgeen specifiek in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor Opdrachtgever is ontwikkeld.

12. Vertrouwelijkheid

1. Qombo mag informatie en gegevens van de Opdrachtgever die haar door de uitvoering van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen gebruiken voor verspreiding, tenzij deze informatie en gegevens vertrouwelijk zijn.
2. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Qombo aan derden geen mededelingen doen over de inhoud van de gebruikte methodieken.

13. Aansprakelijkheid

Qombo kan niet worden aangesproken met betrekking tot de resultaten van de opdracht en eventuele (gevolg)schade, behoudens de schade waarvoor Qombo wettelijk aansprakelijk is.

14. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en offertes van Qombo is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

pdfAlgemene voorwaarden Qombo

Rotterdam, 27-11-2016.