Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Definities

Opdrachtnemer: Qombo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24419301, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar Paul Kleingeld.
Opdrachtgever: Degene die zich schriftelijk als persoon of jegens een organisatie of instantie verbindt tot het door Qombo (doen) verrichten van werkzaamheden als hierna gedefinieerd.
Qombo verricht werkzaamheden op het terrein onderzoek en ontwikkeling met behulp van informatie- en communicatie technologie (ICT) en realiseert daarmee digitale producties zoals websites.
Website: een verzameling samenhangende webpagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video's, die opgeslagen kunnen worden op een of meerder webservers.
Website hosting: een dienst die particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website.
Technische website ondersteuning: het up-to-date houden van alle website software (de verzameling aan software onderdelen die bij elkaar zorgt voor het managen van de website) door het installeren van vernieuwde onderdelen van die software en het vervangen en verwijderen van verouderde onderdelen, het verlenen van praktische hulp en ondersteuning bij het beheer van de inhoud van de website.

2. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Qombo en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Qombo verplicht zich de werkzaamheden in het kader van de opdracht voor Opdrachtgever als genoemd in art. 2.1 rekening houdend met de specifieke kennis en vaardigheden die Qombo bezit naar beste weten en kunnen te zullen uitvoeren.
3. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Qombo ook ten behoeve van andere Opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
4. De overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW e.v. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat noch deze overeenkomst, noch de relatie die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de werkzaamheden door Qombo in het kader van deze overeenkomst of de opdracht een arbeidsovereenkomst inhoudt in de zin van artikel 7:610 BW e.v., noch beoogt in te houden, en tevens géén fictieve dienstbetrekking wordt beoogd in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd.
5. Een overeenkomst tussen Qombo en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een offerte of ander aanbod van Qombo aanvaardt.
6. Qombo is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig en deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Qombo verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van Opdrachtgever. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Ook kan Opdrachtgever aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt. Indien nodig voor de werkzaamheden richt Qombo zich naar de werktijden bij Opdrachtgever.
7. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Aanbieding, Offerte, Algemene Voorwaarden of Bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
a) Bijlage 1: Verwerken van persoonsgegevens;
b) de Offerte;
c) de Algemene Voorwaarden.

3. Grondslag voor offertes

1. Offertes van Qombo zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2. Een offerte vervalt 14 dagen na de dag waarop de offerte door Qombo aan de Opdrachtgever is verstrekt, of op de vervaldatum die in de offerte is vermeld.

4. Duur en beëindiging website hosting

1. De overeenkomst voor het leveren van website hosting en technisch onderhoud wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
2. De overeenkomst kan na het verstrijken van de minimum termijn van twaalf maanden schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
3. Qombo kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Qombo niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, of daarmee in strijd handelt.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 heeft Qombo het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet, informatie verspreidt, die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of met de algemeen aanvaarde normen en waarden, en/of die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of informatie verspreidt die anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5. Opdrachtuitvoering

1. De Opdrachtgever garandeert dat informatie en documenten die Qombo nodig heeft, tijdig beschikbaar zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Dit geldt eveneens voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Qombo betrokken (zullen) zijn.
2. Qombo wordt door Opdrachtgever gevrijwaard van alle juridische claims in verband met door Opdrachtgever opgeslagen en/of gepubliceerde website data.

6. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

1. Qombo draagt volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van door hem verrichte projectwerkzaamheden.
2. Het staat Qombo daarbij vrij gebruik te maken van de diensten van derden voor uitvoering van delen van het werk, voor zover en zoals Qombo nodig en wenselijk oordeelt, en indien en voor zover dit niet uitdrukkelijk door de Opdrachtgever wordt uitgesloten. Een en ander zal geen consequentie hebben voor de begrote kosten van het project.
3. In geval van vervanging blijft Qombo jegens de Opdrachtgever onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
4. Indien derden op verzoek van Qombo worden ingeschakeld bij de verzameling en/of bewerking van projectgegevens, dan dient Qombo derden te binden aan het in artikel 12 bepaalde over vertrouwelijkheid van informatie en gegevens.

7. Tarieven en kosten van de opdracht

1. In het offertebedrag zijn, tenzij anders in de offerte vermeld, inbegrepen reiskosten, reistijd, secretariaatskosten en andere opdrachtgebonden kosten.
2. Werkzaamheden worden verricht tegen het jaarlijks, per 1 januari, vastgestelde uurtarief.

8. Betalingsvoorwaarden

1. In iedere offerte worden de betalingsvoorwaarden vastgelegd. In het algemeen worden werkzaamheden in termijnen gedeclareerd. Deze zijn bij website ontwikkeling als volgt:
Termijn 1 25% vooraf;
Termijn 2 50% halverwege;
Termijn 3 25% bij oplevering.
Voor website hosting en technische website ondersteuning wordt in jaarlijkse termijnen gedeclareerd; desgewenst kan in maandelijkse termijnen gedeclareerd worden.
2. Voor elke termijn wordt een factuur verstuurd. De betalingstermijn wordt in de offerte vermeld.
Het betreft hier fatale termijnen. Vanaf de verzuimdatum zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente. Bovendien komen alle met de incasso samenhangende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort door Qombo.

9. Wijziging van de opdracht en/of meerwerk

De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien een tussentijdse wijziging leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

10. Tussentijdse aanpassing of beëindiging van de opdracht

1. Indien één van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte, of overeenkomst zal overleg tussen partijen moeten plaatsvinden over eventuele tussentijdse aanpassing of beëindiging van de overeenkomst.
2. Wordt de overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever tussentijds beëindigd dan is Qombo gerechtigd het bedrag dat verschuldigd is voor de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid geheel of gedeeltelijk te vorderen van de Opdrachtgever.
3. Qombo kan van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooien van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Qombo behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud worden de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Eventuele extra kosten zullen hiervoor in rekening worden gebracht.

11. Eigendom

1. Een opdracht wordt afgesloten met de oplevering door Qombo aan Opdrachtgever van een advies, rapportage of andere productie. Naast schriftelijke stukken kunnen dit elektronische producties zijn als een via internet toegankelijke en werkzame website, een elektronisch vragenlijst-instrument en dergelijke. Onderdeel van deze producties kunnen zijn een verslag van werkzaamheden en de tekst van een gebruikshandleiding voor gebruikers van de productie.
Oplevering vindt plaats via de overdracht van producties in printvorm en/of als (set van) files en/of toegangsrechten tot het digitale depot hiervan. Producties als hier genoemd zijn eigendom van de Opdrachtgever.
2. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom. Alle rechten van intellectuele eigendom blijven berusten bij de partij die deze inbrengt bij de uitvoering van de overeenkomst. Qombo verstrekt hierbij aan Opdrachtgever een niet exclusief recht tot gebruik op hetgeen specifiek in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor Opdrachtgever is ontwikkeld.

12. Vertrouwelijkheid

1. Qombo mag informatie en gegevens van de Opdrachtgever die haar door de uitvoering van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen gebruiken voor verspreiding, tenzij deze informatie en gegevens vertrouwelijk zijn.
2. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Qombo aan derden geen mededelingen doen over de inhoud van de gebruikte methodieken.
3. Indien Qombo bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever, is op deze verwerkingsactiviteiten Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
4. Indien Qombo bij het leveren van haar Diensten persoonsgegevens verwerkt, staat Opdrachtgever er jegens Qombo voor in dat de verwerking van persoonsgegevens geen inbreuk maken op enig recht van een derde en niet onrechtmatig zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.
5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.

13. Aansprakelijkheid

Qombo kan niet worden aangesproken met betrekking tot de resultaten van de opdracht en eventuele (gevolg)schade, behoudens de schade waarvoor Qombo wettelijk aansprakelijk is.

14. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en offertes van Qombo is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Bijlage 1 Verwerking persoonsgegevens

Indien Qombo bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Qombo vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.
3. Partijen wensen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de AVG, hun rechten en plichten schriftelijk vast te leggen middels deze verwerkersovereenkomst.

2. Doeleinden van de verwerking

1. Qombo verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst – op grond waarvan onder andere gegevens van Opdrachtgever worden gehost en digitale producties o.a. in de form van websites en technische website ondersteuning worden geleverd aan Opdrachtgever – plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2. Qombo zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals tussen partijen overeengekomen.
3. De in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.
4. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de AVG valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens plaats heeft gevonden. Opdrachtgever vrijwaart Qombo tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de
meldingsplicht.
5. Qombo heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Qombo neemt géén beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

3. Verplichtingen Qombo

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Qombo zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
2. De verplichtingen van Qombo die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Qombo.
3. Qombo zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

4. Doorgifte van persoonsgegevens

1. Qombo mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke.
2. Qombo zal Opdrachtgever, indien deze daarom expliciet verzoekt, melden in welk land of landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

5. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2. De toegestane verwerkingen zullen door Qombo worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
3. Qombo is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Qombo zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Qombo niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden, en vrijwaart Qombo tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

6. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Opdrachtgever verleent Qombo hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Qombo Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
3. Qombo zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Qombo zijn overeengekomen. Qombo staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

7. Beveiliging

1. Qombo zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
2. Qombo staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Qombo zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Qombo heeft daartoe de op de website vermelde maatregelen genomen.
3. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Qombo ter beschikking indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

8. Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens – zoals bedoeld in artikel 13 van de AVG) zal Qombo zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld te informeren en bestaat er nimmer een meldplicht van Qombo aan betrokkene. Van een inbreuk op de beveiliging is sprake als de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking en niet redelijkerwijs kan worden uitgesloten dat er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt. Opdrachtgever is en blijft vervolgens verantwoordelijk voor de afweging of de gemelde inbreuk op de beveiliging van Qombo leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens en er een verplichting bestaat om het datalek te melden bij de Autoriteit persoonsgegevens.
2. Een melding van een datalek door Qombo aan Opdrachtgever als genoemd in artikel 8.1 moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
3. Qombo is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor meldingen die Opdrachtgever aan een betrokkene had moeten doen volgens de betrokkene, derden/en of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Qombo, zal Qombo het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Qombo voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Qombo hieraan meewerken en kan Qombo hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle persoonsgegevens die Qombo van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Qombo zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
- voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; - indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage;
- indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken;
- indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid van subverwerker.

Artikel 11. Duur en opzegging

1. Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en, bij gebreke daarvan, voor de duur van de samenwerking.
2. De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
3. Qombo en Opdrachtgever mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming. Wijzigingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen Qombo en Opdrachtgever zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Qombo de van Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij Qombo en Opdrachtgever anders overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet.

01-07-2020

pdfAlgemene voorwaarden qombo

 

 

 • Hits: 1307

Privacy

Qombo respecteert de privacy van alle bezoeker van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Qombo is gevestigd aan de Hondiusstraat 48 3021NM Rotterdam. Qombo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Paul Kleingeld is degenen die persoonsgegevens verwerkt. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; telefonisch via +31 (0)10 477 37 29.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier op de website qombo.nl, of telefonisch dan wel per post, dan zal de door verzonden informatie worden bewaard in onze database.

Persoonsgegevens die u hierbij kun opgeven en die bewaard worden, zijn:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • IP-adres;
 • uw telefoonnummer (mogelijk);
 • uw adres (mogelijk).

Wanneer u door het tekenen van een offerte van Qombo met ons een overeenkomst afsluit voor het ontvangen van de in die offerte beschreven diensten (een offerte tekent) dan gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Als bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever Persoonsgegevens worden verwerkt, dan zijn aanvullende voorwaarden Verwerking persoonsgegevens van toepassing (Bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden).
Persoonsgegevens die u bij de opdrachtverlening kunt opgeven en die door ons bewaard worden, zijn:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • uw IP adres (mogelijk)
 • uw telefoonnummer(s);
 • uw adresgegevens (mogelijk);
 • uw bedrijfs- of organisatienaam (mogelijk);
 • uw BTW nummer (mogelijk)
 • uw bankgegevens

Wij gebruiken deze gegevens om met u te kunnen communiceren over uw vragen en/of opmerkingen, over de door ons voor u gerealiseerde diensten, en voor het factureren van de kosten van door ons aan u geleverde diensten (in lijn met BTW en andere belastingvoorschriften).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Qombo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qombo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Qombo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De belastingdienst vereist een bewaartermijn van relevante betaalgegevens. Deze gegevens worden na 7 jaar geanonimiseerd, bij een jaarlijkse sanering van de gegevens.
Andere persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens verwijderd, bij een jaarlijkse sanering van de gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze website en de website database staat op servers die eigendom zijn en gecontroleerd worden door Rochen Ltd. De servers staan op een beveiligde lokatie in Groot Brittannië. Rochen voldoet aan de AVG vereisten. Via TLS (voorheen SSL) versturen we uw gegevens uitsluitend via een beveiligde internetverbinding (te zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk). Bij al het e-mailverkeer gebruiken wij DKIM, SPF en DMARC, internet standaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
Back-ups van websites en betaalgegevens staan op onze bedrijfscomputers. Deze zijn beveiligd met inlogbeveiliging, virusscanner en firewall.

Delen van persoonsgegevens met derden

Qombo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qombo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Uw persoonlijke gegevens wordt alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Qombo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Qombo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

De website www.qombo.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Wanneer u een contact-formulier invult dan gebruiken wij cookies om te zorgen dat het formulier correct functioneert. De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Matomo

Voor website statistieken gebruiken wij Matomo. Via onze website worden cookies geplaatst van Matomo voor niet tot personen herleidbare (geanonimiseerde) bezoekersstatistieken. Wij verwerken deze statistieken op onze eigen Matomo server en zullen deze gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden.

Cookies standaard weigeren

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Een (Engelstalige) handleiding bij het verwijderen van cookies is How to clear Your Browser's Cookies.

 • Hits: 1327